Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Zadania

 1.Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

-opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

-sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej ;

-udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, stałych oraz celowych;

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

-przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

-opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od zasiłków stałych;

-opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę,która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem, lub rodzeństwem;

-praca socjalna;

-organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ;

-prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

-dożywianie dzieci ;

-sprawienie pogrzebu , w tym osobom bezdomnym ;

-kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

-sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do zadań własnych gminy należy:

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

-przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

-prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

-podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

-współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

2. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od świadczeń pielęgnacyjnych;

-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

-prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

-realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

drukuj (Zadania)

  • autor informacji: Edyta Kaczmarska
    data wytworzenia: 2017-01-13
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-01-13 21:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5184
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-16 21:10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

NIP: 7331039330

REGON: 470510168

Numer konta:
69 8787 0000 0011 6961 2000 0001

Dane kontaktowe

tel:  (42) 719-26-46

faks:  (42) 719-26-46

e-mail: gops@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

GOPS czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 40440
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-02-24 08:30

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl