Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacje ogólne dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne

Zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka;

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (dla osób, które nabyły prawo do dodatku przed dniem 1 września 2005 r.);

 • samotnego wychowywania dziecka;

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

 • rozpoczęcia roku szkolnego;

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłki pielęgnacyjne;
 • świadczenie pielęgnacyjne;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek dla opiekuna.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

W okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2014.

Zasiłek rodzinny łącznie z dodatkami od dnia 1 listopada 2015r. przysługuje rodzinom wychowującym dzieci, jeśli miesięczny dochód netto w 2014r. nie przekroczył 674,00 zł na osobę w rodzinie, albo 764,00 zł - gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

 

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku zależą od rodzaju zasiłku, o który będziemy się zwracać i od sytuacji życiowej osoby występującej o świadczenie.

 

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z kompletem dokumentów. Dodatki będą przysługiwać jedynie rodzinie, która będzie miała prawo do samego zasiłku rodzinnego.

 

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dołączają do wniosku następujące dokumenty:

 1. kopię dowodu osobistego lub paszportu - oryginał dokumentu do wglądu,

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

 3. zaświadczenie szkoły w przypadku gdy dziecko podjęło naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18 lat,

 4. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby niepełnosprawnej, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

 5. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

 6. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 7. zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2014r. podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,

 8. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 9. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w 2014r,

 10. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; tj. 2014r.

 11. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 12. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów , a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

 13. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 14. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu

utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

 • utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych ;

 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;

 • utratą emerytury lub renty, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;

9. dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu po 2013r. z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny.

uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,

 • uzyskaniem praw do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych;

 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

 • uzyskaniem emerytury lub renty, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;

 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka , w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się;

 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną;

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany;

 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku dołączają:

 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub;

 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

 3. kopię wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego z rodziców.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  z urlopu wychowawczego dołączają do wniosku:

 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony,

 2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

 3. zaświadczenie organu emerytalno- rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

 4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

Osoby ubiegające się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dołączają do wniosku :

 1. zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej. Wniosek o w/w dodatek do zasiłku rodzinnego należy złożyć w terminie do 4 - miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dołączają do wniosku:

 1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;

 2. zaświadczenie szkoły;

 3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Osoby ubiegające się o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku dołączają:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo

 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo

 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do wniosku dołączają:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o konieczności:

 2. stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

 3. stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 4. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów.

 5. kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

 6. w przypadku uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego - wypełniony druk zgłoszenia.

Osoby ubiegające się o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka składają wniosek w terminie 12 - miesięcy od dnia narodzin dziecka.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.
 

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne ma obowiązek poinformować Ośrodek o tym fakcie.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba, że:

 6. drugi z rodziców nie żyje (akt zgonu),

 7. ojciec dziecka jest nieznany (akt urodzenia dziecka zupełny),

 8. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone (wyrok sądu lub ugoda sądowa).

 9. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 • autor informacji: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia: 2017-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-15 21:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 683
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-15 21:04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

NIP: 7331039330

REGON: 470510168

Numer konta:
69 8787 0000 0011 6961 2000 0001

Dane kontaktowe

tel:  (42) 719-26-46

faks:  (42) 719-26-46

e-mail: gops@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

GOPS czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 31739
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:54

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl