Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacje ogólne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859) 

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
Osoby uprawnione

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób, uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.
Osobą uprawnioną do alimentów jest: "osoba uprawniona do alimentów od rodziców na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna".

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
- do ukończenia 18 roku życia
- do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej
- bezterminowo w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:
- przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
- przebywa w rodzinie zastępczej,
- zawarła związek małżeński,
- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko.

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu nie wlicza się kwoty otrzymywanych świadczeń z tego funduszu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej jednak niż 500,00 zł miesięcznie .

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ może przekazywać należne osobie świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia , obowiązana jest do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.
Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.
Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu świadczeniowego .

Okres świadczeniowy - jest to okres na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj: od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Organem właściwym dla mieszkańców gminy Głowno jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie ul. Kilińskiego 2

Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy, która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 października .
Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy, która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października , ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada .

Gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wniosek wraz z dokumentacją organ właściwy wierzyciela przekazuje do marszałka województwa.

W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia alimentacyjne.
Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy , którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
1) odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;
2) odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych
3) nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe Wymagane dokumenty do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (wzór wniosku określa załącznik nr 1)

Wniosek powinien zawierać:
- dane dotyczące członków rodziny,w tym : imię, nazwisko, datę urodzenia, Numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu:
- oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszystkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjne;
- oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej, do alimentacji ;

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
1) zaświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny w tym odpowiednio:
- zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o:
a) wysokości dochodu, 
b) wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
d) wysokości należnego podatku;
- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
- umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
- umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
- oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2)
- oświadczenie o dochodzie członków rodziny, niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (wzór oświadczenia określa załącznik nr 3)
- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
- dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,
2) Zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia w tym:
a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej
b) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
c) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
d) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
e) zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
f) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia
lub
- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą


Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

drukuj (Informacje ogólne)

 • autor informacji: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia: 2017-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-15 20:54

Dokumenty do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.pdf (PDF) (2314.93kB)
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(dodano: 2017-01-15 20:56)
 • autor informacji: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia: 2017-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-15 20:56
 • autor informacji: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia: 2017-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-15 20:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 875
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-15 20:56

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

NIP: 7331039330

REGON: 470510168

Numer konta:
69 8787 0000 0011 6961 2000 0001

Dane kontaktowe

tel:  (42) 719-26-46

faks:  (42) 719-26-46

e-mail: gops@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

GOPS czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 31752
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:54

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl