Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Świadczenie "Dobry start" (300+)

Świadczenie Dobry Start 300+

Świadczenie dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Wysokość świadczenia dobry start wynosi 300,00 zł raz w roku na dziecko uczące się w szkole lub osobę uczącą się w szkole.

Świadczenie dobry start przysługuje

Gdzie złożyć wniosek?

rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, osobom uczącym się z wyłączeniem osób usamodzielnianych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno


 

W jakim terminie można składać wnioski ?

W jaki sposób można złożyć wnioski ?

Za jakim pośrednictwem można złożyć wnioski ?

 

od 1 lipca do 30 listopada

 

drogą elektroniczną

 

Portalu informacyjno-usługowego emp@tia;

systemów teleinformatycznych banków

 

od 1 sierpnia do 30 listopada

osobiście

przyjmowanie wniosków (pok. nr 2, budynek Urzędu Gminy w Głownie


 

Dziecko – oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Opiekun faktyczny – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła
z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie.

Osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Niepełnosprawność – oznacza to:

 1. potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203),

 2. potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

 3. umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
  - niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  - całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  - posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

 4. znaczny stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
  - niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  - całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  - stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
  - posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  - niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową
i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku:

- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku
życia;
- także jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ukończyło 20. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

W przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności:

- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 24. roku życia;
- także jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ukończyło 24. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia;

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną
w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu
z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Świadczenie dobry start nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie od 1 lipca do 30 listopada, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

drukuj (Świadczenie "Dobry start" (300+))

 • autor informacji: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia: 2019-07-25
 • opublikował: Administrator - GOPS Głowno
  data publikacji: 2019-07-25 14:59
 • zmodyfikował: Administrator - GOPS Głowno
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 14:53

Wniosek o świadczenie "Dobry start" (300+)

Wniosek o świadczenie "Dobry start" (300+) (PDF) (126.43kB) - [Google Docs - Viewer] otwórz plik w Google Docs - Viewer
(dodano: 2019-07-25 14:55, ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 14:58)
 • opublikował: Administrator - GOPS Głowno
  data publikacji: 2019-07-25 14:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2041
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-25 15:02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

NIP: 7331039330

REGON: 470510168

Numer konta:
69 8787 0000 0011 6961 2000 0001

Dane kontaktowe

tel:  (42) 719-26-46

faks:  (42) 719-26-46

e-mail: gops@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

GOPS czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 29236
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:54

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl