Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/113/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 29 września 2016 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie jest jednostką organizacyjną Gminy utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) na mocy uchwały Nr XI/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Głownie z dnia 24 kwietnia 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. 2015 r. poz.1310,1616,1359; Dz. U. 2016 r. poz.930 zm. 753),
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114,693,995,1217,1240,1302,1359,1735,1830; z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 169, 195 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938,
1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195 z późn.zm.),
6) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 902),
7) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 1047),
8) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 23, 868, 996).
9) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 785),
10) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 487),
11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224,437),
12) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j.Dz. U. z 2016 r. poz. 575),
13) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz. U. 2015r. poz.1390),
14) ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195)
15) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 162).
16) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922).
17) niniejszego statutu.
18) innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.

§ 2. 1. Bezpośredni nadzór na GOPS w ramach realizacji zadań własnych gminy zarówno o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym sprawuje Wójt Gminy Głowno, natomiast w ramach realizacji zadań zleconych o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
2. Kierownik Ośrodka w zakresie zarządzania mieniem Ośrodka wykonuje czynności zwykłego zarządu.
3. Obszar działania Ośrodka stanowi gmina Głowno.
4. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2.

§ 3. Ośrodek realizuje zadania:
1. zlecone Gminie Głowno- w zakresie ustalonym ustawami i innymi aktami prawnymi zgodnie z porozumieniami , umowami i decyzjami Wojewody.
2. własne Gminy Głowno- wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 163), oraz inne zadania przewidziane w odrębnych ustawach lub uchwałach Rady Gminy Głowno.
3. inne zadania na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA GOPS

§ 4. 1. Podstawowym celem GOPS jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz zapobieganie powstawania takim sytuacjom,
2) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadającym godności człowieka,
3) dążenie do usamodzielnienia osób i rodzin ich integracji ze środowiskiem oraz umacnianie rodziny,
4) zwalczanie ubóstwa i patologii społecznej,
5) udzielenie osobom i rodzinom wszechstronnej pomocy w celu rozwiązania trudności bytowych i rodzinnych.
2. Ponadto celami Ośrodka jest:
1) współdziałanie z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, społecznymi i związkami wyznaniowymi w zakresie pomocy społecznej,
2) współdziałanie z organami gminy w zakresie wypracowania mechanizmów rozwiązywania problemów społecznych,
3) dokonywanie analiz potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej oraz opracowywanie planów ich zaspakajania.
4) organizowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej dla rodzin i środowisk tego wymagających,
5) podejmowania działań prawnych w sytuacjach zagrożenia rodziny lub dobra małoletnich dzieci.
3. Do zadań Ośrodka należy:
1) ustalanie uprawnień , przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej ,
2) ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych, zasiłków dla opiekuna oraz o świadczeniach wychowawczych,
3) ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o funduszu alimentacyjnym,
4) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawanie decyzji w tym zakresie,
5) pobudzenie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
6) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
7) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
8) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych , rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
9) ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego oraz realizacja wypłat dodatków określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
10) kierowanie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej,
11) realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wydawaniem Karty Dużej Rodziny,
12) ustalenie uprawnień osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie uregulowanym w art.52 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
13) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej , innych ustaw lub nowych programów rządowych,
4. GOPS w celu pełnej i prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej utrzymuje stały kontakt z kuratorami sądowymi, szkołami, placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz innymi instytucjami, których statutowym celem jest pomoc rodzinie i zwalczanie patologii społecznej.
5. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik ,reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i występuje w jego imieniu. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt.
2. Kierownik zapewnia właściwą organizację pracy i funkcjonowanie Ośrodka.
3. Kierownik zapewnia prawidłową realizację zadań Ośrodka.
4. Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.
5. Wójt Gminy może udzielić kierownikowi upoważnień w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.
6. Wójt Gminy na wniosek Kierownika Ośrodka może upoważnić do wydawania decyzji administracyjnych innych pracowników Ośrodka.
7. Wynagrodzenie dla Kierownika Ośrodka ustala Wójt Gminy Głowno, dla pozostałych pracowników Kierownik Ośrodka.
8. Kierownik dokonuje czynności prawnych na podstawie udzielonego przez Wójta gminy upoważnienia lub pełnomocnictwa.
9. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik.
10. Do Kierownika należy właściwy dobór pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.
11. Kierownik jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych pracowników.
12. W czasie usprawiedliwionej nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez Kierownika.
13. Kierownik składa Radzie Gminy co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka.
14. Kierownik składa oświadczenie woli w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, w tym zawieranie umów cywilno-prawnych.
15. Do zadań Kierownika należy przygotowywanie projektów uchwał i porozumień w sprawach z zakresu pomocy społecznej

§ 6. 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:
1) kierownik;
2) księgowy;
3) pracownicy socjalni;
4) referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
5) referent do spraw świadczenia wychowawczego;
6) inne stanowiska w zależności od potrzeb Ośrodka.
2. Stanowiska pracy określone w pkt 2-6 podporządkowane są Kierownikowi Ośrodka.
3. Dla pracowników Ośrodka stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych.
4. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny wprowadzony w życie zarządzeniem Kierownika Ośrodka.

§ 7. 1. W strukturze Ośrodka wyodrębnia się komórkę organizacyjną do realizowania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 8. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Głowno, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
2. Kierownik gospodaruje funduszami i majątkiem Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
3. Czuwa nad prawidłowym, proporcjonalnym i celowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych,
4. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uchwalany przez Radę Gminy.
5. Ośrodek prowadzi obsługę księgowo-finansową swojej działalności.
6. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
7. Środki na realizację zadań i na wynagrodzenie dla pracowników zapewnia Gmina Głowno i budżet państwa.
8. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, to jest przyjmować i dysponować środkami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.
9. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy główny.
10. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy na który, komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych.
11. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy na prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tj. ZFŚS.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. GOPS używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
2. Zmiana treści Statutu wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały o jego zmianie.

UZASADNIENIE

Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej Ośrodka do zadań wynikających z przepisów prawa. Dokonanie zmian związane jest również z koniecznością ujednolicenia oraz uporządkowania prawnego zapisów Statutu. Celem zmian w Statucie jest odzwierciedlenie faktycznie wykonywanych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie. Wobec powyższego dla prawidłowego funkcjonowania GOPS w Głownie podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uważa się za zasadne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia: 2017-01-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-12 10:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-12 10:32

Załączniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia: 2017-01-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-12 10:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1813
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-05-16 11:58:20