Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Głowno, utworzoną na podstawie uchwały Nr XI/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Głownie z dnia 24 kwietnia 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wykonywania zadań własnych i zleconych, wymienionych w szczególności w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021r. poz.2268 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz.1282 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2021r. poz. 217 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz.735 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2021r. poz. 1744 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z poz. 1119 z późn. zm);
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r. poz. 2050 z późn. zm);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm);
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021r. poz.1249 z późn. zm); 
 • ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1781 z późn. zm);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021r. poz.1285 z późn. zm.);
 • niniejszego statutu;
 • innych przepisów prawa dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie pomocy społecznej.

§ 2

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Głowno.

 1. Kierownik Ośrodka w zakresie zarządzania mieniem Ośrodka wykonuje czynności zwykłego zarządu.
 2. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Głowno.
 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Głownie w budynku Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego.

§ 3

Ośrodek realizuje zadania:

 • zlecone - Gminie Głowno w zakresie ustalonym ustawami i innymi aktami prawnymi zgodnie z porozumieniami, umowami i decyzjami Wojewody;
 • własne - Gminy Głowno wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz inne zadania przewidziane w odrębnych ustawach lub uchwałach Rady Gminy Głowno;
 • inne zadania na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 4

 1. Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie jest:
  • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz zapobieganie powstawania takim sytuacjom;
  • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadającym godności człowieka;
  • dążenie do usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz umacnianie rodziny;
  • zwalczanie ubóstwa i patologii społecznej;
  • udzielenie osobom i rodzinom wszechstronnej pomocy w celu rozwiązania trudności bytowych i rodzinnych;
 2. Ponadto celami Ośrodka jest:
  • współdziałanie z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, społecznymi i związkami wyznaniowymi w zakresie pomocy społecznej;
  • współdziałanie z organami gminy w zakresie wypracowania mechanizmów rozwiązywania problemów społecznych;
  • dokonywanie analiz potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej oraz opracowywanie planów ich zaspakajania;
  • organizowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej dla rodzin i środowisk tego wymagających;
  • podejmowania działań prawnych w sytuacjach zagrożenia rodziny i dobra małoletnich dzieci.
 3. Do zadań Ośrodka należy:
  • ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;
  • pobudzenie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
  • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
  • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
  • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
  • ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego oraz realizacja wypłat dodatków określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
  • kierowanie osób do ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej;
  • realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wydawaniem Karty Dużej Rodziny;
  • ustalenie uprawnień osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie uregulowanym w art.52 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;
  • realizacja innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, na podstawie stosownych upoważnień.

ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 5

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i występuje w jego imieniu.
 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
 3. Kierownik zapewnia właściwą organizację pracy i funkcjonowanie Ośrodka.
 4. Kierownik zapewnia prawidłową realizację zadań Ośrodka.
 5. Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.
 6. Wójt Gminy na wniosek Kierownika Ośrodka może upoważnić do wydawania decyzji administracyjnych innych pracowników Ośrodka.
 7. Wynagrodzenie dla Kierownika Ośrodka ustala Wójt Gminy Głowno, dla pozostałych pracowników Kierownik Ośrodka.
 8. Kierownik dokonuje czynności prawnych na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Głowno.
 9. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik.
 10. Do Kierownika należy właściwy dobór pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.
 11. Kierownik jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
 12. W czasie usprawiedliwionej nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez Kierownika.
 13. Kierownik składa Radzie Gminy co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka.
 14. Do zadań Kierownika należy przygotowywanie projektów uchwał i porozumień w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

§ 6

 1. Kierownik określa organizację wewnętrzną Ośrodka w tym strukturę organizacyjną i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka.
 2. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem struktury organizacyjnej określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.
 3. Pracę i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o pomocy społecznej oraz inne przepisy szczególne.

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 7

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Głowno, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
 2. Kierownik gospodaruje funduszami i majątkiem Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 3. Kierownik czuwa nad prawidłowym, proporcjonalnym i celowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych.
 4. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, uchwalany przez Radę Gminy.
 5. Ośrodek prowadzi obsługę księgowo-finansową swojej działalności.
 6. Środki na realizację zadań i na wynagrodzenie dla pracowników zapewnia Gmina Głowno i budżet państwa.
 7. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, to jest przyjmować i dysponować środkami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.
 8. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy główny.
 9. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione przez Ośrodek lub przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 10. Kierownik Ośrodka gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i prawidłowe wykorzystanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. Organy gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka w sposób i w trybie określonym w ustawach.
 2. Lokal wraz z jego utrzymaniem zapewnia Urząd Gminy Głowno.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Wszelkie zmiany statutu odbywają się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia: 2017-01-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-12 10:32
 • zmodyfikował: Joanna Michalik
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-18 08:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4072
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-18 08:46:29