Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie określa:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Organizację wewnętrzną Ośrodka.
 3. Zakresy działania i kompetencje Kierownika oraz poszczególnych stanowisk pracy.
 4. Tryb pracy Ośrodka.
 5. Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców gminy.
 6. Zasady podpisywania pism i decyzji.

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych postanowieniach Regulaminu jest mowa o:

 1. Ośrodku - rozumie się przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie,
 2. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin,
 3. Kierowniku - rozumie się przez to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie,
 4. Wójcie Gminy - rozumie się przez to Wójta Gminy Głowno,
 5. Pracownikach - rozumie się przez to pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głownie.

§ 2

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Pracownicy są traktowani równo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 3

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Głowno, powołaną do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
 3. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Gminy Głowno, statutu, zarządzeń Wójta Gminy Głowno oraz zarządzeń Kierownika.
 4. Ośrodek może realizować również inne zadania w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
 5. Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z programów, porozumień, projektów UE oraz rozwijać nowe formy pomocy społecznej.
 6. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, środki i uprawnienia.
 7. Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców, przeciwdziałanie powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 8. Ośrodkiem kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
 9. Szczegółową organizację stanowisk pracy określa regulamin.
 10. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Głowno, a w zakresie zadań zleconych Wojewoda Łódzki.

§ 4

 1. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2.
 2. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Głowno.
 3. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 4. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Ośrodka i wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
 5. Prawa i obowiązki pracowników ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek funkcjonuje zgodnie z zasadami zawartymi w:
  1. przepisach o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych;
  2. ustawie o finansach publicznych i rachunkowości;
  3. przepisach prawa pracy;
  4. zarządzeniach wewnętrznych;
  5. kodeksie postępowania administracyjnego;
  6. instrukcji kancelaryjnej;
  7. niniejszym regulaminie;
  8. innych przepisach szczególnych, jeśli tak stanowią;
 6. Szczegółowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania Ośrodka reguluje Kierownik w zarządzeniach wewnętrznych.
 7. Ośrodek działa w oparciu o następujące zasady:
  1. praworządności;
  2. służebności wobec społeczności lokalnej;
  3. jednoosobowego kierownictwa;
  4. planowania pracy, kontroli wewnętrznej;
  5. podziału zadań między poszczególne stanowiska pracy;
  6. wzajemnego współdziałania;

Rozdział II - Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§ 5

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska:
  1. Kierownik,
  2. Pracownicy socjalni,
  3. Księgowy
  4. opiekun świadczący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób tego wymagających – wieloosobowe stanowisko pracy
 2. Dopuszcza się możliwość tworzenia nowych miejsc pracy w Ośrodku w zależności od potrzeb Ośrodka, w celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa w ramach posiadanych środków finansowych.
 3. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy określają odrębne zakresy czynności pracowników Ośrodka.
 4. Ośrodek posługuje się symbolem akt GOPS.
 5. Schemat organizacyjny przedstawia załącznik Nr.1 do niniejszego Regulaminu

Rozdział III - Zakresy działania i kompetencje Kierownika oraz poszczególnych stanowisk pracy

§ 6

Do zakresu działania i kompetencji Kierownika Ośrodka należy:

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.
 2. Koordynacja i nadzór nad pracą pracowników socjalnych oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 3. Opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 4. Analiza i ocena problemów społecznych i propozycje ich rozwiązań.
 5. Planowanie środków finansowych na świadczenia z pomocy społecznej.
 6. Realizowanie zadań własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
 7. Podejmowanie z upoważnienia Wójta Gminy postanowień i decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
 8. Realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z:
 9. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 10. ustawie o przeciwdziałaniu przemocy;
 11. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 12. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 13. ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 14. ustawie o Karcie Dużej Rodziny;
 15. ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
 16. innych ustaw o ile wynikają z nich obowiązki dla Ośrodka oraz rządowych programów pomocy społecznej;
 17. Planowanie środków na powierzone zadania.
 18. Wydawanie z upoważnienia Wójta decyzji administracyjnych dotyczących powierzonych zadań.
 19. Kierownik odpowiada za realizację powierzonych zadań, organizację i skuteczność pracy. Ośrodka oraz wykonywanie zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie prowadzonych spraw.
 20. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.
 21. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
 22. Wydawanie przepisów wewnętrznych w sprawach organizacji i funkcjonowania Ośrodka.
 23. Kierownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 24.  W razie nieobecności kierownika pracą Ośrodka kieruje wyznaczony przez Kierownika pracownik.

§ 7

Do zadań pracowników socjalnych należy w szczególności:

 1. Praca socjalna.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w tym alimentacyjnych dla potrzeb GOPS oraz na wniosek innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
 4. Kompletowanie dokumentów i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy klientom ze swojego terenu działania.
 5. Udzielanie informacji, wskazówek i poradnictwa w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
 6. Pomoc w uzyskaniu pomocy w instytucjach państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 7. Pobudzanie do aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 8. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 9. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudna sytuację życiową.
 10. Prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 11. Zawieranie z klientami pomocy społecznej kontraktów socjalnych oraz kontrolowanie ich realizacji.
 12. Planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielana pomoc spełnia swoje zadania.
 13. Współuczestniczenie w inspirowaniu i wdrażaniu programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia, współuczestniczenie w realizacji projektów unijnych.
 14. Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznych.
 15. Występowanie do sądów z wnioskami o wgląd w sytuację dziecka, zastosowanie leczenia psychiatrycznego, do GKRPA o zastosowanie leczenia odwykowego.
 16. Współpraca ze szkołami, policją, sądem i kuratorami.
 17. Wszczynanie procedury Niebieskiej Karty i udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz w grupach roboczych a także zapewnienie obsługi administracyjno- technicznej.
 18. Sporządzanie sprawozdań i informacji.
 19. Wydawanie zaświadczeń w sprawach pomocy społecznej.
 20. Organizowanie i zabezpieczenie potrzeb z zakresu świadczeń w naturze.
 21. Sporządzanie informacji i sprawozdań rzeczowo-finansowych, ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 22. Koordynacja dożywiania dzieci w szkołach i osób dorosłych.
 23. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób umieszczonych w DPS.
 24. Realizacja zadań dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną.
 25. Współuczestniczenie w realizacji projektów unijnych.
 26. Obsługa programów komputerowych.
 27. Realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów.
 28. Przy wykonywaniu swoich zadań pracownik socjalny obowiązany jest kierować się zasadami etyki zawodowej zasada dobra osób i rodzin oraz poszanowaniem ich godności i prawa tych osób do samostanowienia.
 29. Prowadzenie postępowania w sprawie skierowania osób do ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej.
 30. Wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem dokumentacji Ośrodka do składnicy akt.
 31. Wykonywanie czynności kancelaryjnych w Ośrodku.
 32. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika wynikających z potrzeb Ośrodka.

§ 8

Do zadań Księgowego należą w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Organizowanie sporządzanie dokumentacji, jej obiegu, archiwizowania i kontroli w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki.
 3. Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych.
 4. Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 5. Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości; prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 6. Analiza środków przydzielonych z budżetu.
 7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
 8. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.
 9. Koordynacja prac w zakresie opracowywania budżetu jednostki.
 10. Wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetu, sporządzanie wymaganych sprawozdań z wykonania budżetu.
 11. Obsługa finansowo - księgowa w zakresie budżetu.
 12. Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz współpraca i współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi stanowiskami pracy.
 13. Kontrola kasy.
 14. Miesięczne rozliczanie faktur.
 15. Pełna obsługa finansowo – księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 16. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektów systemowych,
 17. Współpraca z Urzędem Skarbowym, GUS.
 18. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.
 19. Udzielanie wyjaśnień na wystąpienia pokontrolne.
 20. Obsługa programów finansowo- księgowych.
 21. Posługiwanie się w pracy obowiązującym systemem komputerowym, uzupełnianie na bieżąco danych w programie.
 22. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika wynikających z potrzeb Ośrodka.

§ 9

Do zadań opiekuna zatrudnionego w formie pomocy sąsiedzkiej, należy pomoc w zaspokajaniu niezbędnych, codziennych potrzeb życiowych i pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego a w szczególności:

 1. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowych
 2. Utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych.
 3. Przygotowanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu, z uwzględnieniem diety.
 4. Zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego (w pobliżu jego miejsca zamieszkania).
 5. Pomoc przy spożywaniu posiłków.
 6. Pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży.
 7. Palenie w piecu.
 8. Dostarczanie wykupionych obiadów.
 9. Zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept.
 10. Współpraca z pracownikiem socjalnym, lekarzem, pielęgniarką.
 11. Załatwianie spraw urzędowych.
 12. Opieka higieniczna w tym pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej podopiecznego (pomoc przy myciu i ubraniu), zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżek, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych - pomoc w dojściu do toalety.
 13. Zalecana przez lekarza pielęgnacja: podawanie leków, okłady, nacieranie, zmiana pozycji obłożnie chorego w łóżku w celu zapobiegania odleżynom i odparzeniom.
 14. W miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem: organizowanie spacerów, organizowanie czasu wolnego.

§ 10

Do obowiązków wszystkich pracowników w Ośrodku należy w szczególności:

 1. Działanie zgodnie z prawem i szczegółowe jego przestrzeganie.
 2. Sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań.
 3. Zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej na zasadach i w zakresie przewidzianym przez prawo.
 4. Przestrzeganie ochrony danych osobowych.
 5. Stosowanie się do poleceń przełożonego, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub mowy o pracę.
 6. Udzielanie informacji i wyjaśnień niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy.
 7. Gospodarowanie środkami publicznymi w sposób racjonalny, celowy i oszczędny.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 9. Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy.
 10. Przestrzeganie wewnętrznych przepisów wprowadzonych zarządzeniami Kierownika.
 11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Rozdział IV - Tryb pracy Ośrodka

§ 11

 1. Czas pracy pracowników samorządowych wynosi czterdzieści godzin w tygodniu i osiem godzin na dobę.
 2. Jeżeli wymagają tego potrzeby Ośrodka, pracownik może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy.
 3. Polecenie wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy winno być potwierdzone przez Wójta Gminy lub upoważnioną przez niego osobę. Wójt Gminy lub upoważniona osoba decyduje o wypłacie wynagrodzenia lub udzielenia czasu wolnego za wykonaną pracę poza normalnymi godzinami pracy.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik ustala inne niż określone godziny rozpoczynania i kończenia pracy dla pracowników, ale zgodne z Kodeksem Pracy.
 5. Pracę i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy o pracownikach samorządowych, a także przepisy kodeksu pracy.
 6. Ośrodek jest czynny w dniach roboczych w godzinach 7:30- 15.30 od poniedziałku do piątku.
 7. Do podstawowych obowiązków pracowników Ośrodka należy:
  • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny,
  • przejawianie inicjatywy dążąc do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników,
  • przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
  • dbałość o dobro zakładu pracy i ochrona mienia,
  • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
  • przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 8. Odpowiedzialność materialną pracownika za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy oraz za powierzone mienie regulują przepisy kodeksu pracy.
 9. Kierownik zobowiązany jest do:
  • zapewnienia odpowiednich warunków pracy pozwalających na samodzielność i inicjatywę, pracowników oraz stwarzanie możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
  • zaznajomienie ze Statutem Ośrodka,
  • zaznajomienie z Regulaminem Ośrodka,
  • zaznajomienie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
  • zorganizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
  • zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.

§ 12

 1. Pracownicy obowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku dyscypliny pracy.
 2. Pracownicy obowiązani są do punktualnego rozpoczynania pracy i podpisywania listy obecności przed godziną rozpoczęcia pracy.
 3. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach biurowych.

§ 13

Szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest:

 • złe i niedbałe wykonywanie pracy;
 • nie bycie w pracy bez usprawiedliwienia, spóźnienie się do pracy lub samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia;
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy;
 • zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy;
 • nie wykonywanie poleceń przełożonych;
 • nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników;
 • nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej;

§ 14

 1. Niemożności stawienia się w pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik powinien uprzedzić bezpośrednio przełożonego.
 2. W razie nie stawienia się do pracy, pracownik jest zobowiązany zawiadomić przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym osobiście, telefonicznie, e-mailem lub przez inne osoby.
 3. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienia się do pracy przedstawiając niezwłocznie przyczyny nieobecności w pracy, a także na żądanie odpowiednie dowody.
 4. Szczegółowe zasady udzielenia zwolnień od pracy regulują odrębne przepisy.

Rozdział V - Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców

§ 15

 1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i przepisach szczególnych ustawy o pomocy społecznej.
 2. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw ponosi Kierownik oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

§ 16

Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

 1. Udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnieniu treści obowiązujących przepisów.
 2. W miarę możliwości niezwłocznego rozstrzygnięcia sprawy lub określenia terminu załatwienia sprawy.
 3. Informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy.
 4. Powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 5. Interesanci mają prawo uzyskania informacji w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej.
 6. Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia.
 7. Pracownicy Ośrodka przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy Ośrodka.

Rozdział VI - Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 17

 1. Do podpisu Kierownika zastrzega się w szczególności:
  • zarządzenia, ogłoszenia, okólniki – wynikające z bieżącej działalności Ośrodka;
  • materiały kierowane pod obrady Rady Gminy;
  • decyzje w sprawach kadrowych pracowników Ośrodka;
  • decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej – zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Wójta Gminy Głowno;
  • pisma zastrzeżone do podpisu Kierownika odrębnymi przepisami lub mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie;
 2. Kierownik może upoważnić swoich pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostałych w zakresie działalności stanowisk pracy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Kierownika.
 3. Kierownik może wystąpić z wnioskiem do Wójta w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej.
 4. Czynności o charakterze przygotowawczym, techniczno-kancelaryjnym i inne dokumenty nie stanowiące rozstrzygnięcia sprawy podpisują pracownicy stosownie do podziału czynności.
 5. Dokumenty przedstawione do podpisu Kierownika powinny być opatrzone imienną pieczątką wraz z parafą pracownika, który sporządził dokument w lewym dolnym
 6. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określa instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
 7. W czasie nieobecności Kierownika decyzję w zakresie świadczeń przyznanych przez Ośrodek wydaje i podpisuje pracownik Ośrodka upoważniony przez Wójta, na wniosek Kierownika.

§ 18

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w formie aneksu.

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE

Najwyżej w hierarchi znajduje się Kierownik pod którego równolegle podlegają:

 • księgowy,
 • pracownicy socjalni,
 • opiekun - usługi opiekuńcze.

Metryka

 • opublikował: Joanna Michalik
  data publikacji: 2022-02-18 08:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4595
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-18 08:45:27