Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Znowelizowana w czerwcu 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na samorządy gminne obowiązek opracowania i realizacji stosownych programów. Uchwalony przez Radę Gminy Głowno Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głowno na lata 2021-2025 szczegółowo definiuje rodzaje przemocy w rodzinie i opisuje cele programu oraz sposoby jego realizacji. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Gminie Głowno na lata 2021 - 2025  realizowany jest  przez instytucje zobligowane do działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Głowno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, Komisariat Policji w Głownie, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowno, placówki oświatowo-wychowawcze z terenu  Gminy Głowno, placówki ochrony zdrowia z terenu Gminy Głowno, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, organizacje pozarządowe i instytucje kościelne, inne instytucje i organizacje prowadzące działalność w obszarze interwencji Programu.

Do skutecznej realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany zespół interdyscyplinarny, złożony z przedstawicieli wspomnianych podmiotów.

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

- pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w przezwyciężaniu problemów,

- monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,

- obserwacja sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym,

- nadzorowanie sytuacji domowej osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,

- praca interdyscyplinarna z rodziną w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z problemem przemocy w rodzinie,

- efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej, związanej z przemocą w rodzinie,

- współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie,

- udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny,

- wyjaśnienie procedur "Niebieskiej karty", socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób doświadczających przemocy itp.,

- kierowanie do specjalistycznych placówek i programów,

- opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą,

- aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej,

- udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie,

- udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,

- podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,

- podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację rodzin,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

MOŻLIWOŚCI  UZYSKANIA POMOCY  DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ NA TERENIE GMINY GŁOWNO

 

PUNKT KONSULTACYJNY W GMINIE GŁOWNO
 

Spotkania z psychoterapeutą dla osób dotkniętych uzależnieniami, przemocą odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2  w każdą drugą  środę miesiąca w godzinach od 15:30 do 18:30

Osoby, które chciałyby skorzystać z w/w formy pomocy mogą,  kontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głownie w celu ustalenia terminu spotkania z psychoterapeutą, tel. 42/719-26-46  lub tel. 798-862-834

Metryka

  • opublikował: Joanna Michalik
    data publikacji: 2022-02-18 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 466
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-18 08:53:34