Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Znowelizowana w czerwcu 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na samorządy gminne obowiązek opracowania i realizacji stosownych programów. Uchwalony przez Radę Gminy Głowno Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głowno na lata 2021-2025 szczegółowo definiuje rodzaje przemocy w rodzinie i opisuje cele programu oraz sposoby jego realizacji. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głowno na lata 2021 - 2025 realizowany jest przez instytucje zobligowane do działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Głowno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, Komisariat Policji w Głownie, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowno, placówki oświatowo-wychowawcze z terenu Gminy Głowno, placówki ochrony zdrowia z terenu Gminy Głowno, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, organizacje pozarządowe i instytucje kościelne, inne instytucje i organizacje prowadzące działalność w obszarze interwencji Programu.

Do skutecznej realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany zespół interdyscyplinarny, złożony z przedstawicieli wspomnianych podmiotów.

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w przezwyciężaniu problemów,
 • monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,
 • obserwacja sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym,
 • nadzorowanie sytuacji domowej osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,
 • praca interdyscyplinarna z rodziną w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z problemem przemocy w rodzinie,
 • efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej, związanej z przemocą w rodzinie,
 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie,
 • udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny,
 • wyjaśnienie procedur "Niebieskiej karty", socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób doświadczających przemocy itp.,
 • kierowanie do specjalistycznych placówek i programów,
 • opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą,
 • aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej,
 • udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie,
 • udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,
 • podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
 • podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację rodzin,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ NA TERENIE GMINY GŁOWNO

PUNKT KONSULTACYJNY W GMINIE GŁOWNO

Spotkania z psychoterapeutą dla osób dotkniętych uzależnieniami, przemocą odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w każdą drugą środę miesiąca w godzinach od 15:30 do 18:30.

Osoby, które chciałyby skorzystać z w/w formy pomocy mogą, kontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głownie w celu ustalenia terminu spotkania z psychoterapeutą, tel. +48 42 719 26 46 lub tel. +48 798 862 834.

Metryka

 • opublikował: Joanna Michalik
  data publikacji: 2022-02-18 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1925
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-18 08:53:34