Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://www.bip.gops.gmina-glowno.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • odsłuchanie treści strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marek Radzikowski 
e-mail: radzikowski.marek@gmina-glowno.pl
Telefon: +48 42 719 26 46

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie i wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Budynku Urzędu Gminy Głowno, w przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Ośrodka, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z osobą odpowiedzialną za dostępność, telefonicznie pod numerem +48 42 719 26 46 lub mailowo radzikowski.marek@gmina-glowno.pl.
 2. Koordynator ds. dostępności, po zdefiniowaniu potrzeb Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiedniego pracownika ośrodka i przekazuje informację o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem ośrodka.
 3. Na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Głowno znajdują się dwa wydzielone, oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Po załatwieniu sprawy koordynator ds. dostępności służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.
 5. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi klientów niepełnosprawnych , Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.
 6. Jednostka nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego.

drukuj (Deklaracja dostępności cyfrowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Michalik
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Joanna Michalik
  data publikacji: 2021-03-10 10:00
 • zmodyfikował: Joanna Michalik
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-18 08:58

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Metryka

 • opublikował: Joanna Michalik
  data publikacji: 2021-03-15 11:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5453
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-17 09:46:55