Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Cele i ogólne zasady

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadania

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy ....

Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie określonych dokumentów ...

Formy pomocy

Świadczenia z pomocy społecznej występują w postaci świadczenia pieniężnego lub świadczenia niepieniężnego

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy ...

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującym w dniu złożenia wniosku...

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej ...

Kierowanie do domów pomocy społecznej, zakładów leczniczo-opiekuńczych

Decyzje w sprawach umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy, a decyzję o umieszczeniu w D.P.S wydaje Starosta Powiatu na terenie którego jest usytuowany dom.

Ustalanie stopnia niepełnosprawności

O stopniu niepełnosprawności orzeka Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Zgierzu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7091
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-16 21:10:50