Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - księgowy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Głownie
ogłasza nabór na wolne  stanowisko księgowy  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie ul. Jana Kilińskiego 2

Stanowisko pracy: księgowy

Wymiar etatu :  1/4 etatu  

Rodzaj umowy : umowa o pracę

Miejsce pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie  

 

I.                   Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

 1. Spełnienie  jednego z poniższych warunków:
  1. ukończone  ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
  2. ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna,
  3. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 2. obywatelstwo polskie, 
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. biegła umiejętność obsługi komputera,  
 7. nieposzlakowana opinia,

 

II.                Wymagania dodatkowe:   

1.   znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, samorządzie gminnym, znajomość zasad finansowania na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,

2.      dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność,

3.      wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna,

4.      umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie,

5.      umiejętność dobrej organizacji pracy,

6.      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

7.      umiejętność stosowania i interpretacji przepisów. 

III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   

1.    Prowadzenie pod względem formalno – rachunkowym oraz finansowo- księgowym spraw Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.    Pełnienie nadzoru, koordynacji i kontroli nad realizacją zadań Ośrodka.

3.    Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie działalności Ośrodka.

4.    Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji finansowej, procedur kontroli dokumentów finansowych.

5.    Sprawowanie kontroli formalno – rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.

6.    Kontrola dowodów księgowych i ich dekretacja potwierdzona własnoręcznym podpisem oraz kwalifikowanie do poszczególnych składników aktywów i pasywów.

7.    Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej oraz weryfikacja sald na koncie i ustalanie jego prawdziwości.

8.    Nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątku oraz sprawdzenie rozliczeń po inwentaryzacyjnych.

9.    Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej

 

IV.             Wymagane dokumenty:   

 1. List motywacyjny  i  CV,  -  Podpisana klauzula kandydata o następującej treści ,, Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wraz z klauzulą RODO   ( plik do pobrania zał. 1)
 2. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie ( plik do pobrania zał. 2)
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,( plik do pobrania zał.3)
 4.  Podpisane oświadczenia: ( plik do pobrania zał. 4)

·         o pełnej  zdolność do czynności prawnych oraz o korzysta z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie  kandydata o niekaralności

·         oświadczenie o nieposzlakowanej opinii

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom), inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( ukończone kursy i szkolenia)
 2. Kserokopie świadectw pracy,  informujące o dotychczasowym zatrudnieniu.

Wymagane oświadczenia, list motywacyjny,  CV i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem kandydata.  Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

V.                Termin, miejsce i sposób złożenia  dokumentów:

 

1.      Termin składania dokumentów :    28.12.2022r.  do godziny 15:30

2.      Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem ,,Nabór na stanowisko księgowego” w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie  ul. Kilińskiego 2,  w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą / kurierem, za datę  złożenia oferty uważa  się datę jej wpływu do GOPS.

3.      Oferty które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane ( nie ma znaczenia data nadania przesyłki ).

4.      Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

5.      Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji.

 

6.      Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gops.gmina-glowno.pl)
                               

 

                                                                                                   Kierownik GOPS w Głownie

 

                                                                                                             Joanna Michalik

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - księgowy)

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Joanna Michalik
  data publikacji: 2022-12-20 09:00
 • zmodyfikował: Joanna Michalik
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-20 09:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17934
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-30 11:12:44