Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie ul. Kilińskiego 2

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Głownie
ogłasza nabór na wolne  stanowisko pracownika socjalnego  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie ul. Kilińskiego 2

Stanowisko pracy: pracownik socjalny

Wymiar etatu :  pełny wymiar czasu pracy - pełny etat

Rodzaj umowy : umowa o pracę

Miejsce pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie  

 

 • Niezbędne wymagania od kandydatów:  
 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2020 poz. 1876 ze zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:  
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,  
  • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,  
  • ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.  
 1. obywatelstwo polskie,  
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 5. dobra znajomość obsługi komputera,  
 1. nieposzlakowana opinia,

 

 • Wymagania dodatkowe:   
 1. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność,
 2. wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna,
 3. umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 6. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 7. umiejętność związana ze sprawną obsługą trudnego klienta.
 8. znajomość przepisów prawnych z zakresu:
 • pomocy społecznej
 • kodeksu postępowania administracyjnego;
 • ochronie zdrowia psychicznego;
 • przeciwdziałaniu przemocy;
 • świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   
 1. diagnozowanie środowisk i ustalanie potrzeb osób i rodzin,
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w środowisku zamieszkania zainteresowanych,
 3. współpraca z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, służbą zdrowia, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
 4. prowadzenie pracy socjalnej w środowisku oraz zawieranie kontraktów socjalnych,
 5. przygotowywanie kompletnej dokumentacji i  wydawanie decyzji administracyjnych,
 6. zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.
 • Wymagane dokumenty:   
 1. List motywacyjny  i  CV,  -  Podpisana klauzula kandydata o następującej treści ,, Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wraz z klauzulą Rodo    ( plik do pobrania zał. 1)
 2. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie ( plik do pobrania zał. 2)
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,( plik do pobrania zał.3)
 4.  Podpisane oświadczenia: ( plik do pobrania zał. 4)
 • o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz o korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom), inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( ukończone kursy i szkolenia)
 2. Kserokopie świadectw pracy,  informujące o dotychczasowym zatrudnieniu.

Wymagane oświadczenia, list motywacyjny,  CV i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem kandydata.  Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

 • Termin, miejsce i sposób złożeniadokumentów:

 

 1. Termin składania dokumentów :  23.04.2021r.  do godziny 15:30
 2. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem ,,Nabór na pracownika socjalnego” w siedzibieGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownieul. Kilińskiego 2,w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą / kurierem, za datęzłożenia oferty uważasię datę jej wpływu do GOPS.
 3. Oferty które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane ( nie ma znaczenia data nadania przesyłki )
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji.

 

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gops.gmina-glowno.pl)

 

                                                                                                   Kierownik GOPS w Głownie

 

                                                                                                             Joanna Michalik

 

drukuj (OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie ul. Kilińskiego 2)

Metryka

 • opublikował: Joanna Michalik
  data publikacji: 2021-04-09 10:51

Załączniki

Metryka

 • opublikował: Joanna Michalik
  data publikacji: 2021-04-09 10:52
 • zmodyfikował: Joanna Michalik
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-09 10:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7100
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-09 10:55:22