Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Nabór na stanowisko pracy - Księgowy GOPS

Nabór na stanowisko pracy - Księgowy GOPS

Ogłoszenie o pracę - Księgowy GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Stanowisko pracy: Księgowy – wymiar czasu pracy 1/4 etatu

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Spełnia jeden z poniższych warunków:

1 ) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,

2 ) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o profilu ekonomicznym,

3 ) posiada certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , wydane na podstawie odrębnych przepisów,

3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, samorządzie gminnym, znajomość zasad finansowania na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego.

2. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

3. Biegła umiejętność obsługi komputera

4. Znajomość obsługi programów komputerowych.

5. Odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność.

6. Umiejętność pracy w zespole

7. Wysoka kultura osobista.


 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie pod względem formalno – rachunkowym oraz finansowo- księgowym spraw Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 2. Pełnienie nadzoru, koordynacji i kontroli nad realizacją zadań Ośrodka.

 3. Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie działalności Ośrodka

 4. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji finansowej, procedur kontroli dokumentów finansowych.

 5. Sprawowanie kontroli formalno – rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.

 6. Kontrola dowodów księgowych i ich dekretacja potwierdzona własnoręcznym podpisem oraz kwalifikowanie do poszczególnych składników aktywów i pasywów.

 7. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej oraz weryfikacja sald na koncie i ustalanie jego prawdziwości.

 8. Nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątku oraz sprawdzenie rozliczeń po inwentaryzacyjnych.

 9. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na parterze budynku ( bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy ).

2. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

3. Czas pracy: 1/4 etatu

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty ( składane w języku polskim) :

1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na w/w stanowisku;

2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae;

3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, stażach lub praktykach;

4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie;

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

6. Pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;

7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. Dokumenty aplikacyjne takie jak CV, list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922)” i własnoręcznym podpisem;

10. Podpisana klauzula kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie ul. Kilińskiego 2 (pokój nr 2) lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie” ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w terminie do dnia 18 lutego 2020 r. do godziny 15:30 , w przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do GOPS w Głownie.

Aplikacje które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę zostaną zaproszone tylko osoby spełniające wymagane aplikacje.

Zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

Wszelkie informacje o naborze będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy Głowno w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) GOPS Głowno.


Kierownik
GOPS w Głownie

 

drukuj (Nabór na stanowisko pracy - Księgowy GOPS)

 • autor informacji: Edyta Kaczmarska - Kierownik GOPS
  data wytworzenia: 2020-02-04
 • opublikował: Joanna Michalik
  data publikacji: 2020-02-04 14:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3681
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-24 08:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

NIP: 7331039330

REGON: 470510168

Numer konta:
69 8787 0000 0011 6961 2000 0001

Dane kontaktowe

tel:  (42) 719-26-46

faks:  (42) 719-26-46

e-mail: gops@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

GOPS czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 40414
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-02-24 08:30

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl